3 comments on “669. Rogha in aghaidh Rogha

      • Ma dh’fhaoidte, ach “beagan is beagan dh’ith an cat an sgadan”. Le pàrlamaid chrochte ‘s a Westminster, Diardaoin seo tighinn, bithidh feum oirre na Sasannaich a réiteachadh anns a’ cheud dol a-mach … an déidh sin, có aig tha fios? 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s