3 comments on “730. Teanga na nGael ♫

      • Gabh mo leisgeul (ach chuir mi ‘;-)’ is ‘:-)’ air a’ phost!)
        Gu dearbh, bha beagan iongantas orm nuair a chunnaic mi na h-ainmean-àite Albanaich ‘sa rann mu dheireadh (Mackay Country and Drumochter) a dh’aindeoin an leithid Éireannaich.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s