One comment on “743. Ciníochas sna Rannta

  1. Ceart no ceàrr, có aig tha fhios ‘sna làithean seo nach amadanachd gu léir iadsan? Mar a bhiodh ciall annta, chaidh air dìchuimhne o chionn fhada an t-saoghail. Agus sibhse a’ sgrìobhadh ‘s an _tinker gallic_ a th’agaibh, cànan na bhiodh duine beò ‘ga thuigsinn ás aonais a’ mhaightir-sgoile … 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s