One comment on “743. Ciníochas sna Rannta

  1. Ceart no ceàrr, có aig tha fhios ‘sna làithean seo nach amadanachd gu léir iadsan? Mar a bhiodh ciall annta, chaidh air dìchuimhne o chionn fhada an t-saoghail. Agus sibhse a’ sgrìobhadh ‘s an _tinker gallic_ a th’agaibh, cànan na bhiodh duine beò ‘ga thuigsinn ás aonais a’ mhaightir-sgoile … 😉

Comments are closed.